الاخبار و فعالیت

مدیر نمایشگاه سلیمانیه در مجمع اقتصادی شرکت کرد
 16/09/2021

مدیر نمایشگاه سلیمانیه در مجمع اقتصادی شرکت کرد

توسط انجمن تجارت و صنعت سازماندهی شده است
 16/09/2021

توسط انجمن تجارت و صنعت سازماندهی شده است

دومین نمایشگاه تجاری جمهوری اسلامی ایران
 24/06/2021

دومین نمایشگاه تجاری جمهوری اسلامی ایران

دومین نمایشگاه تجاری جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین المللی سلیمانیه افتتاح شد
 22/06/2021

دومین نمایشگاه تجاری جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین المللی سلیمانیه افتتاح شد

به زودی

چند رسانه ای

الاعلام