الاخبار و فعالیت

نمایشگاە تخصصی جمهوری اسلامی ایران
 15/08/2022

نمایشگاە تخصصی جمهوری اسلامی ایران

نمایشگاە تخصصی CHP
 11/08/2022

نمایشگاە تخصصی CHP

سلیمانییە، مهد کشاورزی بشریت
 07/08/2022

سلیمانییە، مهد کشاورزی بشریت

شرکت گنجنامە ناب اندیشان نمایندە نمایشگاە بین المللی سلیمانیە برای سال 2022 میباشد.
 26/07/2022

شرکت گنجنامە ناب اندیشان نمایندە نمایشگاە بین المللی سلیمانیە برای سال 2022 میباشد.

به زودی

چند رسانه ای

الاعلام